About the Residence / Apie rezidenciją

St. Matthew Church. Rokiškis, 2021 [Photography by Marija Šileikaitė-Čičirkienė] / Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia. Rokiškis, 2021 [Marijos Šileikaitės-Čičirkienės fotografija]

ENThe international photography art residency “Focus” took place in Rokiškis from 20 to 25 August of 2021. The creative activities of the participants was led by professor of arts Ph. D. Remigijus Venckus from Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH), Faculty of Fundamental Sciences, Department of Graphical Systems. According to the project manager Audronė Vainauskaitė, professor formulated a creative task for art residents. The results done, which are different collections of artistic images prepared by different authors, are presented in a professors curated virtual exhibition on the last day of the residency.

LT. 2021 m. nuo rugpjūčio 20 iki 25 d. Rokiškio mieste vyko tarptautinė fotografijos meno rezidencija „Focus“, kurios dalyvių kūrybinei veiklai vadovauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus. Anot projekto vadovės Audronės Vainauskaitės, šioje rezidencijoje profesorius meno rezidentams suformulavo kūrybinę užduotį, kurios rezultatai – skirtingų autorių parengti meninių fotografijų rinkiniai, kurie paskutinę rezidencijos dieną pristatyti profesoriaus kuruojamoje virtualioje parodoje. 

Rezidence expert / Rezidencijos ekspertas

Remigijus Venckus

EN. The authors of the residency are very different, some of them focusses on photo-documentary, others try to reflect the urban environment, think about place, space and time through documentary form. There are also some authors who usually searching for a new possibilities to apply new media tools. Most of the participants seek to open up unexpected and unpredictable narratives. The abundance of residence activities and the overall creative result, seems to me similar to the collective scientific research. Usually, scientists seeks to know and rationally explain the world while artists seek to disclose own experience and give a new prospects for discussion on reality and the world. However, I strongly could say that we all talk about the same domain, but only in artistic language we always seek to surprise and shock the viewers gaze.

LT. Rezidencijos autoriai yra labai skirtingi, vieni jų yra linkę kurti dokumentinę fotografiją, kiti bando apmastyti aplinką, vietą, erdvę ir laiką pasitelkę dokumentiką, o kai kurie eksperimentiškai taiko naujųjų medijų priemones, siekdami atverti netikėtus ir iš anksto nenuspėjamus pasakojimus. Vis tik rezidencijos eiga, gausybė veiklų ir siekiamas bendras kūrybinis rezultatas man atrodo kažkuo panašus ir į kolektyvinį mokslininkų darbą, nes mokslininkai siekia pažinti ir racionaliai paaiškinti pasaulį, o menininkai siekia patirti aplinką ir ją dekonstruojant, taikant meninės raiškos priemones, atverti įvairias pažinimo ir pasaulio aiškinimo perspektyvas; visi kalbame apie tą patį tik meninėje kalboje visada siekiama, kad žvilgsnio kryptis būtų vis kitokia ir vis labiau mus stebinanti.

Project manager / Projekto vadovė

Audronė Vainauskaitė

EN. The photo contest theme for the residents selection is composed by the idea that a short stay in another place of the world gives you emotions like you have been living there forever, and on the contrary, you may feel like a stranger in your own hometown. Some kind of déjà vu… Personal experience which is probably familiar to everyone… So, that’s exactly what I expected to see in your pictures…

Photographers of different experience have participated in the creative process during the arts-in- residency. This choice of mine, as the project manager, was determined by the desire to present both the position of famous artists, and those who have not fully formed their creative attitudes, yet.

Different opinions, attitudes and views of the artists on the topic assigned by the residency expert determines the relevance of this project – the author’s relationship/intersection with creativity, when the town’s documentary reflection is replaced by personal experience capturing the moment in photography.

 

LT. Konkurso tema rezidentų atrankai sudėliota iš jausmo,  kuomet būdamas kitame pasaulio mieste pasijunti lyg čia amžinai gyvenantis, o savame mieste kartais pasijunti visiškai svetimas… Savotiškas de javu  jausmas. Asmeniški potyriai, bet, manau, pažįstami kiekvienam… Tad  būtent to jausmo nuotraukose ir tikėjausi…

Fotomenininkų rezidencijos metu kūrybiniame procese dalyvavo  skirtingų  patirčių menininkai. Tokį mano, kaip projekto vadovės pasirinkimą lėmė noras pristatyti ne tik žinomų menininkų pozicijas, bet ir tų, kurie dar nėra iki galo suformavę savo kūrybinių nuostatų. Skirtingos menininkų nuomonės, nuostatos ir požiūriai į rezidencijos eksperto paskirtą temą būtent ir nusako šio projekto aktualumą – autoriaus santykį/sankirtą su kūryba: kai miesto dokumentika pakeičiama asmenine akimirkos (fotografijos) patirtimi.

The presentation of the reidents art / Projekto vadovėAutorių kūrybą reprezentuojantis filmas

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner